Rizika investování do OPF

Investice do podílových fondů skýtají samozřejmě rizika, se kterými by měl být každý investor obeznámen.

V dnešní době, kdy existuje Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, který je v souladu s EU, a kdy fondy spravují renomované investiční společnosti, je tím největším rizikem riziko tržní, které představuje pokles kurzu cenných papírů obsažených v podílovém fondu. Existují také i další rizika, které by investor měl znát, než začne investovat do podílových fondů, např. riziko měnové, emitenta, změny právního systému atd.

Tržní riziko

Hodnota jednotlivých investičních nástrojů v portfoliu fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat, jejich ziskovost není zaručena.

Měnové riziko

Investici v zahraniční měně ovlivňuje kolísání měnového kurzu zahraniční měny vůči české koruně.

Úrokové riziko

Spočívá v závislosti dluhopisů na výši dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb.

Riziko zrušení fondu

Investiční společnost může fond zrušit zejména z ekonomických důvodů, přičemž podílníci nemají zaručeno, že v důsledku této skutečnosti budou moci setrvat ve fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jejich investice.

Riziko emitenta

Jde o riziko vydavatele cenných papírů, který nebude schopen dostát svým závazkům.

Riziko změny právního systému

Fond musí splnit nejrůznější právní požadavky, včetně požadavků plynoucích ze zákonů o cenných papírech a daňových zákonů platných v zemích, kde fond působí. Pokud by během existence fondu došlo k jakékoliv změně v těchto zákonech, mohou se právní požadavky, kterým fond a jeho podílníci podléhají, značně odlišovat od stávajících požadavků.

Riziko ztráty majetku v úschově

I když je účet podílového fondu vedený u depozitáře nebo custodianu oddělen od majetku banky, nelze vyloučit podvodné jednání ze strany depozitáře nebo custodiana.

Derivátové riziko

Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání a riziko pákového efektu, který může přinést vyšší zisky, ale i vyšší ztráty.

Riziko vypořádání

Nelze vyloučit situaci, kdy transakce s majetkem fondu vinou prodávajícího neproběhne podle původních předpokladů z důvodu nezaplacení nebo nedodání investičních nástrojů ve sjednaném termínu.

Riziko nedostatečné likvidity

Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu, a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů vydaných fondem.

Riziko odejmutí licence od ČNB

Jedná se o riziko, že ČNB může odejmout společnosti povolení k vytvoření fondu, jestliže průměrná výše vlastního kapitálu fondu za posledních šest kalendářních měsíců je nižší než 50 000 000 Kč.