Výhody OPF (otevřených podílových fondů)

Investice do otevřených podílových fondů přináší spoustu výhod. Na následujících řádcích jsou vyjmenovány nejdůležitější z nich.

Profesionální správa

Majetek fondů obhospodařují kvalifikování odborníci, kteří mají dostatek zkušeností, možností a informací, na jejichž základě mohou učinit co možná nejkvalifikovanější investiční rozhodnutí v dané investiční strategii.

Dostupnost

Valná většina otevřených podílových fondů je dostupná široké veřejnosti. Pravidelné investice do fondů lze uskutečnit v řádu tisíců korun, případně výši změnit dle aktuální situace investora.

Velký výběr

Existuje mnoho investičních společností, které nabízejí širokou paletu podílových fondů různých typů, investičních zaměření, rizik nebo podílových fondů s různým investičním horizontem.

Diverzifikace rizika

Fondy nakupují množství cenných papírů, poklesne-li hodnota jednoho cenného papíru, pokles kurzu fondu se projeví jen velmi malým dílem, případně je kompenzován růstem jiného cenného papíru v portfoliu.

Dostatek informací

Aktuální ceny podílových listů jsou denně uveřejňovány v denním tisku nebo na stránkách investičních společností, kde najdete také informace o dlouhodobé výkonnosti nebo o složení portfolia fondu.

Vysoká likvidita

Podílové listy lze kdykoliv prodat zpět investiční společnosti za aktuální kurz. Investiční společnost má povinnost Vaše podílové listy odkoupit do 15 dnů.

Daňové výhody

Pokud podílník nechá prostředky ve fondu déle než tři roky, je jeho případný výnos osvobozen od daně z příjmu (na rozdíl od termínovaných vkladů nebo penzijního připojištění, kdy je výnos zdaněn 15 %).

Přístup na zahraniční trhy

S fondy se můžete podílet na růstu trhů, které jsou exotické a na které byste jako drobný investor neměl přístup anebo byste musel podstoupit vysoké transakční náklady. Navíc fond disponuje celou škálou odborníků v jednotlivých regionech a máte tak dostatek informací o daném trhu.