Zásady investování

Magický investiční trojúhelník

Investování je činnost, jehož cílem je zhodnotit finanční prostředky. Samozřejmě i investování má své pro a proti, proto je nezbytné uvědomit si základní aspekty, které danou investici ovlivňují.

Existují tři základní vlastnosti, resp. faktory, které ovlivňují každou investici a investiční strategii: VÝNOS, RIZIKO, LIKVIDITA. Princip výběru investice je z pohledu těchto tří vlastností zcela srozumitelný. Dané faktory nám říkají, že pokud chceme jistotu, pak nemůžeme očekávat vysoký výnos ani okamžitou likviditu. Výnos znamená zhodnocení vložených prostředků, riziko pak pravděpodobnost, že výnosu nebude dosaženo nebo dokonce nastane ztráta. Likviditou se rozumí, jak rychle lze investici proměnit zpět na hotovost. Tyto faktory jsou obecně známy pod pojmem „magický investiční trojúhelník“.

3uhelnik

Investiční horizont

Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována. Delší investiční horizont u jednotlivých aktiv riziko snižuje. Často bývá u jednotlivých typů aktiv uváděn tzv. doporučený minimální investiční horizont, což je doba investování pro daný typ aktiva, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Je velmi důležité znát svůj investiční horizont ještě před pořízením aktuální investice. Různé délce investiční doby odpovídá jiný typ aktiva.

Likvidita

Významná vlastnost investice je její likvidita – neboli, jak rychle lze z investičního instrumentu získat zpět hotovost. Investor tak posuzuje, jak dlouho si může dovolit svou hotovost nechat vázat a také jaké náklady jsou spojeny s přeměnou investic na hotovost.

Určitá aktiva mají likviditu danou sjednanými podmínkami (např. termínované účty). Míra likvidity daného aktiva je zpravidla dána poptávkou a nabídkou po něm. Pokud budete chtít prodat starožitnost, o kterou není zájem, pak je její likvidita velmi omezená. Naopak vysokou mírou likvidity se vyznačují např. otevřené podílové fondy.
Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotovosti, nebo vysoce likvidních aktiv.

Riziko

Definice rizika je zpravidla vnímána jako míra nejistoty spojená v případě investování s očekávaným výnosem. Vztah investora k riziku je velmi subjektivní, neboť jsou investoři rizikově averzní i rizikově orientovaní. Obecně lze řici, že riziko investice klesá s prodlužující se délkou investičního horizontu a diverzifikací neboli nákupem více druhů aktiv.

Diverzifikace

Dosažení optimální investiční strategie je založeno zejména na vhodné diverzifikaci, tedy rozložení portfolia mezi nejrůznější typy aktiv, odvětví či regionů. Optimální portfolio je pro každého investora odlišné, odvíjí se podle jeho finanční situace, osobních preferencí a hlavně tolerance vůči riziku. Diverzifikace je jednou z nejdůležitějších výhod investování do podílových fondů. Podílový fond je diverzifikován, protože vlastní mnoho různých cenných papírů.