Ochrana investora

Zajímá Vás, jestli existuje nějaká ochrana investora, nebo prostě jen vložíte své prostředky do podílového fondu a investiční společnost si s nimi může dělat, co chce?

Potom si přečtěte následující řádky, kde se dozvíte, že investiční společnost má např. povinnost odkoupit Vaše podílové listy za aktuální cenu do 15 pracovních dnů, nebo že existuje subjekt – depozitář, u kterého jsou uschovány veškeré prostředky a cenné papíry vlastněné fondem. Na ochranu a práva investorů dbá Česká národní banka, jakožto orgán dohledu nad kapitálovým trhem v České republice. Dále existuje řada asociací a organizací, které se snaží pečovat o investiční prostředí.

Česká národní banka (ČNB)

ČNB převzala dozor nad kapitálovým trhem 1. 4. 2006 od Komise pro cenné papíry, která ukončila svou činnost 31. 3. 2006. Tento krok proběhl v souladu s plánovanou integrací dohledu nad finančním trhem, kdy ČNB převzala např. i dohled nad pojišťovnictvím. ČNB uděluje licence pro každý fond, který existuje na českém trhu. Zahraničním fondům stačí ohlašovací povinnost na základě tzv. evropského pasu, tedy standardních fondů, které mohou být nabízeny kdekoliv v zemích EU.

ČNB také kontroluje, jak investiční společnost nakládá s penězi investorů, kteří investovali do fondu, který obhospodařuje. Schvaluje také členy představenstva a dozorčí rady investiční společnosti, a je proto zaručeno, že v těchto orgánech dnes nepůsobí osoby spjaté s nezákonnými praktikami minulých let. Při podezření z činnosti v rozporu se zákonem má podílník právo se obrátit na ČNB, která jeho podnět prošetří a vydá rozhodnutí. Vždy je však nutné mít na paměti, že investice není pojištěna, a nikdo Vám tedy nemůže zaručit zhodnocení investovaných peněz.

Depozitář

Depozitář je banka nebo pobočka zahraniční banky, u níž má fond uloženy všechny cenné papíry a hotovost. Depozitář především sleduje, zda je fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a statutem fondu. Kontroluje, zda jsou podílové listy vydávány a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku a kontroluje, zda je majetek nabýván v souladu se zákonem a statutem.

Oddělení majetku podílového fondu a investiční společnosti

Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže tedy investiční společnost zkrachuje, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti. Pokud se žádná jiná společnost nenajde, je majetek fondu prodán za aktuální ceny na kapitálových trzích a podílníkům je vyplacen majetek odpovídají počtu jejich podílových listů.

Investiční limity

Fond musí dodržovat limity dané zákonem nebo statutem fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku nabytí velkého množství cenných papírů od jednoho emitenta. Fond peněžního trhu nesmí například nakupovat akcie.